Sở Công thương thông báo:

Kể từ ngày 01/7/2017 Cổng thông tin điện tử Sở Công thương sẽ không tiếp tục hoạt động ở địa chỉ này

Để truy cập Cổng thông tin điện tử Sở Công thương, đề nghị người sử dụng truy cập tại địa chỉ:

http://congthuong.hanoi.gov.vn hoặc http://www.congthuong.hanoi.gov.vn

Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Bộ phận CNTT - Văn phòng Sở: 04.62691283