Giới thiệu chung
 Chức năng nhiệm vụ
 Cơ cấu tổ chức
 Quy hoạch ngành
 Chính sách ưu đãi
 Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 Các khu công nghiệp
 Các cụm công nghiệp
 Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Liên kết
Số người truy cập: 4676806
Số người đang xem: 128
Tin tiểu thủ CN và làng nghề

Hướng dẫn phát triển thương hiệu giai đoạn tiếp theo

23/05/2017

Thực hiện Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách các làng nghề và nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2016.


Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2017

23/05/2017

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Kế hoạch số 2880/KH-BCT ngày 7/4/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017; Công văn số 313/CNĐP-TTTT ngày 17/4/2017 của Cục Công nghiệp địa phương về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017, Sở Công thương đề nghị 08 đơn vị được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 (Theo danh sách đính kèm) gửi hồ sơ đăng ký theo các nội dung sau:


Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND Thành phố về Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017; Văn bản số 1386/UBND-KT ngày 27/3/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức điều tra, thu thập thông tin các làng nghề truyền thống Hà Nội và Kế hoạch số 1640/KH-SCT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Sở Công Thương về việc khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề trên địa bàn Thành phố;


Điều tra, thu thập thông tin về các làng nghề truyền thống Hà Nội

13/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH - UBND ngày 16/02/2017 của UBND Thành phố về Hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017, trong đó yêu cầu nắm chắc tình hình hoạt động của các làng nghề truyền thống Hà Nội trong những năm qua và những năm tiếp theo. Sở Công thương đã xây dựng mẫu biểu báo cáo các thông tin về làng nghề truyền thống Hà Nội và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong làng nghề truyền thống.


Xét công nhận "làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2017

04/04/2017

Thực hiện Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND Thành phố về Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017; Sở Công Thương – cơ quan Thường trực Hội đồng đề nghị UBND các quận, huyện, và thị xã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:


Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp Thành phố năm 2017

03/04/2017

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu; Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2017;


Xét công nhận "làng nghề" năm 2017

03/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017 và Công văn số 5915/HD-SCT ngày 16/11/2016 của Sở Công Thương Hà Nội hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu làng nghề, Sở Công Thương – cơ quan Thường trực Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Làng nghề” đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:


Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017 (lần 2)

20/02/2017

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Kế hoạch số 141/KH-SCT ngày 11/01/2017 của Sở Công Thương về việc Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Sở Công Thương đã gửi văn bản số 151/SCT-QLCN ngày 11/01/2017 về việc Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017 đến UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây.


Kế hoạch Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực TCMN

17/02/2017

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về phong tặng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/05/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.


Triển khai công tác phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017

17/02/2017

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Kế hoạch số 141/KH-SCT ngày 11/01/2017 của Sở Công Thương về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ


Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2017

17/02/2017

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Căn cứ vào Kế hoạch của Sở Công Thương Hà Nội số 141/KH-SCT ngày 11/01/2017 của Sở Công Thương về việc Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2017 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.


Báo cáo công tác triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2016

19/12/2016

Căn cứ Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND Thành phố phê duyệt danh sách các làng nghề và nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2016 và Hợp đồng trách nhiệm ba bên đã ký kết giữa Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và Đại diện Làng nghề.


Thẩm định, xét chọn cong nhận danh hiệu Làng nghề

19/12/2016

Thực hiện văn bản số 10833/VP-KT ngày 15/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công nhận danh hiệ làng nghề; Hương dẫn số 5915/HD-SCT ngày 16/11/2016 về Tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu làng nghề và Quyết định số 6809/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu làng nghề năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng.


Ảnh minh họa

Kết quả tham gia “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14” Vietnam Expo năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh

19/12/2016

Thực hiện Quyết định số 6309/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cử đoàn cán bộ, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề thực hiện Khu gian hàng Thành phố Hà Nội tham gia “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14” Vietnam Expo năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Ảnh minh họa

"Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14" tại thành phố Hồ Chí Minh

30/11/2016

Thực hiện Quyết định số 6309/QĐ-UBND ngay 16/11/2016 của UBND Thành phố, Sở Công Thương tổ chức Khu gian hàng Thành phố Hà Nội cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp làng nghề từ ngày 28/11/2016 đến hết ngày 05/12/2016.


12345678
Tìm kiếm
Thông báo
Công văn số 2197/SCT-QLTM ngày 10/5/2017 của Sở ...
Công văn 2072/SCT-QLTM ngày 04/05/2017 của Sở ...
Đề nghị doanh nghiệp tham gia thực hiện hợp tác ...
Công văn số 2007/SCT-QLTM ngày 28/4/2017 của Sở ...
Mời DN tham gia Chương trình xúc tiến đầu tư phát ...
Công văn số 1588/SCT-QLCN ngày 07/4/2017 về việc ...
Công văn số 1465/SCT-VP ngày 31/3/2017 của Sở ...
Thông báo số 1273/TB-SCT ngày 23/3/2017 về điểm ...
Công văn số 918/SCT-VP ngày 06/3/2017 của Sở Công ...
Thông báo số 930/TB-SCT ngày 07/03/2017 của Sở ...
Thông báo số 833/TB-SCT ngày 01/03/2017 về việc ...
Công văn số 169/XTTM-QLXTTM ngày 10/02/2017 về ...
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 01/01/2017 về việc ...
Thông báo số 112/TB-HĐKTSH về việc lùi thời gian ...
Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về ...
Thông báo số 70/TB-HĐKTSH về việc hoãn lịch ôn ...
Thông báo lịch tổ chức kiểm tra sát hạch vào công ...
Thông báo số 6398/TB-SCT ngày 06/12/2016 của Sở ...
Thông báo số 6245/TB-SCT ngày 02/12/2016 của Sở ...
Về việc công khai Bộ thủ tục hành chính (đã chuẩn ...
Công văn số 3780/SCT-VP ngày 04/8/2016 của Sở ...
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện dịch ...
Ảnh minh họaThực hiện dịch vụ công mức độ 3 của Sở Công ...
Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn ...
Thông báo điểm xét tuyển viên chức tại các đơn vị ...
Công văn 4422/SCT-VP về việc tiếp nhận bảng điểm ...
Thông báo về việc tổ chức Thi kiểm tra sát hạch ...
Quyết định số 731/QĐ-SCT về việc phê duyệt danh ...
Quyết định số 723/QĐ-SCT về việc phê duyệt nội ...
Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về ...
Thông báo số 3676/TB-SCT ngày 14/10/2015 về việc ...
Thông báo danh sách cá nhân được Hội đồng xét ...
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát tại ...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ ...
Thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn kiến ...
Thông báo điểm thi môn viết kiến thức chung và ...
Công văn số 2117/SCT-VP của Sở Công thương Hà Nội ...
Ảnh minh họaThông báo về việc đăng ký tham gia bình chọn sản ...
Lịch thi, phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức ...
Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính và lịch thi ...
Thông báo số bao danh, ca thi, phòng thi, mã ...
Thông báo: Về việc tổ chức ôn tập thi công chức ...
Thông báo Trả lại hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ chuyển ...
V/v Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày ...
V/v Thông báo thực hiện Nghị định số ...
Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ ...
Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ không qua thi tuyển ...
Thông báo: v/v thực hiện Kế hoạch tổ chức triển ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm ...
Mời dự Hội thảo do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp ...
Thực hiện Đề án xác định chỉ số CCHC áp dụng ...
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 DN 1 thành viên là tổ chức
 DN 1 thành viên là cá nhân
 DN 2 thành viên
Danh sách giấy phép
 GP sử dụng vật liệu nổ CN
 Cơ sở đăng ký ATTP